B54

תחום האסתטיקה הרפואית מאגד בתוכו מגוון הליכים בתחומים רפואיים שונים שמטרתם לשפר את אורח חיי המטופל וטיפול בפגמים לא רצויים למטרת העלאת תחושת שביעות רצונו של המטופל. בתחום האסתטיקה הרפואית נכללים פרוצדורות רפואיות שאינן כואבות ואינן מערבות ניתוח.

בחר את רופא האסתטיקה הרצוי

דילוג לתוכן